Vítejte u Čmoudíku

Co nás čeká...

DĚKUJEME ZA PŘÍSPĚVEK na zaplacení pozemků pod našimi klubovnami, potřebujeme téměř 80.000,--Kč...
Datum: 20.1.

Historie odkupu pozemků pod našimi klubovnami...

  • Dlouho jsme potřebovali dát do souvislosti majetkové poměry naší nemovitosti (klubovny) s příslušnými pozemky, tak jak to vyžaduje Občanský zákoník. Až jsme na podzim roku 2019 podali společně s bratry skauty příslušnou žádost na Ostravu - Jih, kde vysvětlujeme situaci (klubovny jsme si postavili prakticky nové, financování (cca 5 mil Kč + brigády) jsme si zajistili sami, od Ostravy, Jihu nebo kraje jsme neobdrželi ani korunu ....). Nechali jsme udělat geometrák, zaplatili ho a požádali Jih o odkup/převod.  Viz. níže přiložená žádost z října 2019. Kterou si asi komunální  politici ale snad ani nepřečetli....
  • Následovalo dlouhé kolečko schvalování  (pozemky patří Ostravě, ale jsou ve správě Jihu), abychom se na začátku roku 2021 dověděli, že Jih nechal vyhotovit znalecký posudek (poctivě podle cenové mapy...), který po nás chce ještě zaplatit a kde vypočtená cena činí 141.840,--Kč (720,--Kč/m2) a která je navíc zaokrouhlena NAHORU na 150.000,--Kč! (máme k dispozici). Naše žádost o převod nebo symbolickou cenu byla tedy velmi naivní.  Opravdu jsme netušili, že místo desetikorun nebo stokorun se zaokrouhluje na desetitisíce nahoru a to ještě pro neziskové spolky, které zdarma pracují s dětmi a mládeží na Jihu...!
  • Ohlásili jsme se tedy na schůzku se starostou a místostarostou Jihu, kde jsme se dověděli, že jinak to nejde a prostě musíme platit (údajně se získaná částka poté rozdělí 50:50 do rozpočtu Ostravy a O-Jihu).  Vzali jsme si tedy čas na rozmyšlenou do podzimu 2021, protože takové volné peníze (75 tis. tomíci a 75 tis. skauti + další poplatky) po kapsách nenosíme, granty a účelové dotace musíme vyúčtovat do koruny a investiční dotace tohoto typu (navíc v průběhu jednoho kalendářního roku) nikdo široko daleko nevyhlašuje. I když si myslíme, že kdyby se s naší podrobnou žádostí seznámili zastupitelé Jihu, mohl se najít koncensus, aby nebylo vedení radnice obviňováno z nějaké předpojatosti nebo nekalosti. Na radnici proběhlo již spousta zajímavých zakázek.... 
  • Během roku 2021 přišla z O-Jihu nabídka, že bychom splatnost mohli rozložit smluvně do tří let, což by pro naše spolky bylo samozřejmě přijatelnější a dávalo nám to větší šanci shánět peníze po menších částkách. Ovšem z té samé radnice koncem roku 2021 přišla zpráva, že to možné není. Takže máme dvě varianty, buď vše zrušit a celé martýrium by bylo vyvoláno znovu - včetně celého dlouhodobého schvalovacího řízení a určitě již podle dražší cenové mapy a kdo ví jakého cenového odhadu.....nějak podivně zaokrouhleného...     anebo akceptovat stávající situaci a zaplatit celou částku najednou, což nastane každým dnem. Rozhodli jsme se pro druhou variantu, protože podruhé celé kolečko již absolvovat nechceme - i za předpokladu, že si peníze půjčíme anebo zaplatíme z vlastních osobních prostředků.
  • Asi nemusím psát, že jsme z přístupu naší mateřské radnice hluboce zklamáni a já na to budu při nadcházejících blížících se komunálních volbách určitě pamatovat...Bavím se při pohledech na usměvavé tváře místních politiků v Jižních listech a jejich článcích, co všechno pro nás (v rámci své zaplacené práce) dělají. 
Budeme rádi za každou tisícikorunu, která nám nyní pomůže (obzvláště když nějaké dotace - ale účelové - budeme mít až někdy během roku - a příspěvky musíme odevzdat nyní v lednu a energie platit každý měsíc...). Moc toho naproti nabídnout neumíme, rádi zveřejníme na webu (letos už konečně musíme vymyslet a zrealizovat web nový...), snad umíme vystavit potvrzení o daru....
 
 
Náš běžný účet  je stále stejný - FIO banka 2401611856/2010
Předem děkujeme za podporu!
 
 
Za Vedení Čmoudíků
Rosťa Kašovský
736 754 102
 

Statutární město Ostrava

                                                                  Městský obvod Ostrava – Jih

                                                                  Horní 3,

700 30 Ostrava - Jih

 

Věc: Žádost o koupi pozemku v majetku statutárního města Ostravy, svěřeného městskému obvodu Ostrava – Jih

Identifikace žadatele:

Asociace TOM ČR, TOM 9901 Čmoudík, IČ 68308868, Výškovická 445/149, Výškovice, 700 30 Ostrava, zastoupený Ing. Rostislavem Kašovským, hlavním vedoucím oddílu, statutárním zástupcem

a

Junák – český skaut, středisko Modrý šíp Ostrava, z.s., IČ 62348213, U lesa 235/60, 700 30 Ostrava – Hrabůvka, zastoupený Martinem Samcem, vůdcem střediska, statutárním zástupcem

 

Obě organizace jsou společně zastoupené na základě plné moci Ing. Rostislavem Kašovským, mobil 736 754 102, e-mail: cmoudik@cmoudik.cz, karo.sro@seznam.cz

 

Obě organizace společně žádají o převod nebo odkup pozemku č.6662 o výměře 117 m2 (pozemek pod budovou společných kluboven tomíků a skautů) a pozemku 1237/34 o výměře 80 m2 (pozemek v těsném okolí kluboven – přístupový chodník, úschovna kol, manipulační prostor, okapový chodník), který vznikne oddělením od pozemku č. 1237/9, číslo listu vlastnictví 3152, na ulici Svornosti, 700 30 Ostrava – Jih, pod budovou společných dětských kluboven na ul. Svornosti č.p.3211, č.or. 29a a v jejím těsném okolí.

 

Historie pozemků: Pozemek pod vlastní budovou má parc. č. 6662 a okolní pozemky byly součástí pozemku č. 1237 /9. Po dokončení a kolaudaci stavby byl geometrickým plánem firmy GEODAT, v.o.s. č. 3570-119/2019 ze dne 5.8.2019 vytvořen nově pozemek č. 1237/34.   

 

Účel žádosti: Účelem žádosti je narovnání vztahů vzhledem k Občanskému zákoníku, aby pozemky pod budovou byly stejného majitele jako vlastníka budovy a zajištění kvalitních podmínek pro neziskovou práci s dětmi a mládeží v Ostravě - Zábřehu. Dětské klubovny tomíků (Turistické oddíly mládeže) a skautů jsou na tomto místě od 90. let minulého století. Původně byly situovány ve starých a nevyhovujících stavebních buňkách UNIMO, které nesplňovaly hygienické a ani dispoziční požadavky na práci s dětmi v neziskových spolcích. Proto se obě organizace společným úsilím zasadili o významnou rekonstrukci objektu. Po dlouhých jednáních byla podepsána s Úřadem městského obvodu Ostrava – Jih dne 11.8.2010 Smlouva o právu provést stavbu a právu odstranit stávající stavbu na základě rozhodnutí Rady městského obvodu Ostrava – Jih (rozhodl na své schůzi 16.3.2006 pod číslem usnesení 4570/70). Následně byla sepsána veřejnoprávní smlouva o umístění stavby (správní orgán Magistrát města Ostravy) č. 36/10, která nabyla účinnosti 19.7.2010 a vydáno stavební povolení dne12. října 2010, rozhodnutí č. 196/2010. V současné době jsou pozemky (a původní, již odstraněný objekt UNIMO buněk) užívány na základě Smlouvy o výpůjčce 11/b/014/791/03, dodatku 11/b/014/791.1/03/05, nájemní smlouvě 2/a/014/307/07, dodatku 2/a/014/307.1/07/08 a dodatku 2/a/014/307.3/07/11

 

 

 

Oba subjekty (tomíci a skauti) spolupracují na základě Dohody o spolupráci, o společném užívání objektu a o rekonstrukci kluboven ze dne 25.9.2008, ve které se mimo jiné hovoří o faktu, že budou veškeré kroky podnikat společně, finanční a vlastnické vztahy budou řešeny ideální polovinou každé organizace.

 

Následně byly vybudovány nové dětské klubovny, které splňují požadavky moderní doby a kde působí tomíci i skauti ve společném objektu. Vedoucí těchto spolků pracují dobrovolně, ve svém volném čase a bezplatně. Náklad na rekonstrukci objektu včetně přípojek se vyšplhal na částku 5 mil. Kč. Veškeré prostředky si obě organizace zajistily samostatně, bez finančního přispění městského obvodu Ostrava – Jih nebo Magistrátu města Ostravy. I nadále budou objekty (a pozemky) sloužit k neziskové činnosti – k práci s dětmi a mládeží na území Ostravy - Jih.

 

Na základě těchto skutečností žádáme úřad Městského obvodu – Jih o získání (převod) výše uvedených pozemků a to za symbolickou cenu nebo bezúplatným převodem na naše organizace.

 

Předem děkujeme za kladné vyřízení.

 

V Ostravě 14.10.2019

  

 

 

 

…………………………..    

Ing. Rostislav Kašovský                 

Hlavní vedoucí oddílu

Zástupce na základě plné moci

 


Přihlásit na výpravu:

Jméno a příjmení(přezdívka):

Účast:

1. Rosťa + Alena Kašovští 2.000,--Kč
2. Večeřovi rodiče + KIli + Eidam 5.000,--Kč
3. Maminka + Vojta Kulmovi 1.000,--Kč
4. Jirkáč 1.000,--Kč
5. Martinákovi 1.000,--Kč
6. Hanka Furmančíková 1.500,--Kč
7. Sněhurovi 2.000,--Kč
8. Jana Moudrá 1.000,--Kč
9. Marťas + Žanet + Triss 2.000,--Kč
10. Smieškovi 1500
11. Jakub Kadlec 1.500,--Kč
12. Vojta Kika 1.000,--Kč
13. Vlaďka + Verča 2.000,--Kč
14. Soptík + Knot + kluci Holušovi 3.000,-- Kč
15. Laďa + Šišci Pstruží 5.000,--Kč
16. Dragon a rodiče Trykarovi 2.000,--Kč
17. Peťánek a Terka 2.000,-- Kč
18. Vendy + Křeček + rodiče Gřeškovi 2.000,--Kč
19. Meloun 1.500,-- Kč
20. Boris Škandera 500,-- Kč
21. Martin Moudrý 10.000,-- Kč
22. Kari 1.000,--Kč
23. Krištofíci 1.000,-- Kč
24. Tonda Kleka BVÚ 1.000,--Kč
25. Mrkvíci Krupovi 1.500,--Kč
26. Harry - Ivo Psota 1.000,--Kč
27. TOM Orion Hlučín 2.000,--Kč
28. Běčákovi 1.000,--Kč
29. Jogin Jaroslav Tesař 1.000,--Kč
30. Břeťa Boháč 1.000,--Kč
31. Luděk Cap 1.000,--Kč
32. Miroslav Kreisinger Pšoncek taky BVÚ 1.000,--Kč
33. Dušan 1.000,-- Kč
34. Marie Stonišová 1.000,--Kč
35. Komár s rodinou 1.500,--Kč
36. Kolja Ladislav Tuma 1.000,--Kč
37. Raf Zdeněk Hübner 1.000,--Kč
38. Petr Gajdáček 1.000,--Kč
39. Kožušníkovi od Julči 1.500,-- Kč
40. Petr Ryška 1.000,--Kč
41. Kraken 1.000,--Kč
42. Matuškovi 2.000,-- Kč
43. TOM BVÚ 2.000,--Kč
44. Juric z BVÚ 1.000,--Kč
45. Soňa Kristková 500,--Kč
46. Mauglí Mirek Bártek 1.000,--Kč
47. Petra Cuberková Lochi 1.000,--Kč
48. Matika +Čeština 1.000,-- :-)
49. Pavlátovi od Marušky 1.000,--Kč
50. Rygielovi od Vildy 1.500,--Kč
51. TOM Maracaibo 2.000,-- Kč
52. Viki a Havlíkovi 500,-- Kč
53. Zemánci, Natálka, Peťa ... 1.000,--Kč
54. Tomášek a Novákovi 500,--Kč
55. Donald Jiří Arleth 1.000,-- Kč
56. TOM KADAO 3.000,--Kč
57. Jitka Veselá 1.000,--Kč
58. David a Monika Řapkovi 1.000,--Kč
59. 10.000, Kč LEČO Lepší a čistá Ostrava
60. Marcela Kulmová 1.000,--Kč
61. Kašovští Neveklov Daniel :-) 2.000,--Kč
Září

Po Ut St Ct Pa So Ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
>
AdministrátorTOPlist
  
© 2007 - 2010 Design by  Jan Dudek - Sněhur